kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

 

Statut

Załącznik do  
 uchwały nr 1/09 z dnia 02.02.2009r z późn. zm.

 

S T A T U T  
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi

Tekst jednolity 
 

Nazwa, teren działania i siedziba.

§ 1.

 1. Powstałe stowarzyszenie nosi nazwę Kurkowe Bractwo Strzeleckie   w Tucholi, zwane dalej Bractwem.
 2. Nawiązuje ono w swej działalności do historycznej tradycji do Bractwa Piwowarów powstałego w Tucholi w 1547r. na  mocy przywileju króla Zygmunta I Starego oraz wszystkich bractw strzeleckich, które istniały w Tucholi.
 3. Bractwo działa na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.  Siedzibą Bractwa jest miasto Tuchola.
 4. Bractwo działalność swoją opiera na przepisach prawa o stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. - Dz.U. nr 20, poz. 104  z późniejszymi zmianami.


Przepisy ogólne.


§ 2.

 1. Bractwo opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, może zatrudniać pracowników.
 2. Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z tej działalności służyć będzie realizacji celów statutowych i nie może być podzielony pomiędzy członków.
 3. Bractwo może używać odznak, medali i insygniów na zasadach określonych w regulaminach.
 4. Bractwo uprawnione jest do posiadania i używania okrągłej pieczęci według ustalonego i zatwierdzonego wzoru.
 5. Bractwo jest stowarzyszeniem apolitycznym i nie jest związane z żadną partią polityczną.
   

Cele i formy ich realizacji.  

                                                                                                           § 3.


1. Celami działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi są:
a)     ćwiczenie członków we władaniu bronią palną i inną bronią;
b)     rozbudzanie i pielęgnowanie między nimi świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich względem Rzeczypospolitej Polskiej, aby w razie potrzeby każdy członek Bractwa był zdolny na wezwanie władz państwowych do obrony Państwa i utrzymania bezpieczeństwa publicznego;
c)      szerzenia ducha państwowego i obywatelskiego wśród braci i ich rodzin a także wśród społeczeństwa a w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
d)     udzielanie sobie wzajemnej pomocy i utrzymywanie życia towarzyskiego;
e)     podtrzymywanie wielowiekowej tradycji Kurkowych Bractw Strzeleckich;
f)       kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów, pielęgnowanie cnót obywatelskich i przywiązania do tradycji i kultury miasta i regionu;
g)     branie czynnego udziału w życiu miasta Tuchola i regionu;
h)    propagowanie wśród społeczeństwa sportów strzeleckich;
i)       wspieranie instytucji i organizacji publicznych działających na rzecz społeczności lokalnej.

2. Formą realizacji celów Bractwa jest:
a)     organizowanie corocznych tradycyjnych strzelań Bractwa;
b)     organizowanie zawodów strzeleckich;
c)      prowadzenie szkolenia w zakresie strzelectwa;
d)     organizowanie imprez kulturalno – sportowych;
e)     prowadzenie strzelnic i celestatu;
f)       organizowanie kwest oraz imprez charytatywnych.

Członkowie Bractwa, ich prawa i obowiązki.


     § 4.


1.  Członkowie Bractwa dzielą się na:
-    zwyczajnych - zwanych dalej braćmi,
-    honorowych,
-    wspierających,
-    małoletnich.
2.  Bratem może być każdy niewykluczony z innego Bractwa obywatel polski, który ukończył 21 lat posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, człowiek o nieposzlakowanej opinii i posiadający szacunek i zaufanie swych współobywateli.
3.  Wniosek o przyjęcie do Bractwa, kandydat powinien przedstawić Radzie Starszych na piśmie z równoczesnym pisemnym poręczeniem przez co najmniej dwóch braci.
4.  O przyjęciu decyduje Rada Starszych zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W razie równości głosów decyduje głos Starszego Bractwa. W razie odmownego rozpatrzenia wniosku Rada nie ma obowiązku wyjawiać powodu.
 5. Pełne prawa członkowskie uzyskuje kandydat dopiero po zapłaceniu składki wstępnej, uszyciu regulaminowego munduru i złożeniu następującego ślubowania:
„Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutu i regulaminów  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi, dążyć wszystkimi siłami do jego jak najlepszego rozwoju a w czasie  służby w Bractwie przełożonym oddawać należyty szacunek i posłuszeństwo, co zaręczam swoim honorem”.
       

Ślubowanie odbiera Starszy lub Podstarszy Bractwa w obecności Rady Starszych przez podanie ręki a fakt ten stwierdza się protokolarnie. Akt ten ma charakter uroczysty.

6.  Sejmik określi w formie regulaminu zasady przyjmowania i wstępowania do bractwa nowych członków.
7.  Członkowie założyciele stają się braćmi z chwilą zarejestrowania.

                                                                                                              § 5.


1. Po uzyskaniu pełnych praw członkowskich przysługuje bratu prawo do:
a)     noszenia broni Bractwa, munduru, odznaczeń i insygniów podczas strzelań i wszelkich uroczystości brackich;
b)     brania udziału i głosowaniu we wszelkich Sejmikach Bractwa;
c)      kandydowanie do władz Bractwa;
d)     brania udziału w strzelaniach tradycyjnych; 
e)     brania udziału we wszelkich strzelaniach ćwiczebnych oraz reprezentowanie Bractwa w innych zawodach strzeleckich;
f)       zajmowanie wszelkich honorowych urzędów w Bractwie;
g)     korzystania zgodnie z regulaminami z mienia i urządzeń, które należą do Bractwa lub są prze nie wykorzystywane;
h)     uczestniczenia w szkoleniach i kursach organizowanych przez Bractwo;
i)       pogrzebu z udziałem Bractwa i honorami;


2.  Bracia, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich tracą prawo do korzystania z wyżej wymienionych przywilejów.

                                                                                                          § 6.
1. Do obowiązków każdego brata należy:
a)   ścisłe przestrzeganie przepisów objętych statutem i regulaminami Bractwa, wszelkich uchwał Sejmików Bractwa oraz postanowień Rady Starszych;
b)  terminowe płacenie składek członkowskich i innych opłat w wysokości ustalonej przez Sejmik Bractwa;
c)   branie udziału we wszystkich strzelaniach a w szczególności w tradycyjnym strzelaniu królewskim;
d)  branie udziału w Sejmikach, zebraniach oraz pogrzebach braci, innych imprezach brackich oraz na wezwanie Rady Starszych.
e)   dbanie ze szczególną starannością o majątek Bractwa w tym w szczególności o sztandar oraz insygnia i klejnoty;
f)    udzielanie pomocy Bractwu lub braciom jeśli zajdzie taka potrzeba.
 

2.  W razie niezastosowania się do obowiązków Rada Starszych może odnośnemu członkowi nałożyć kary pieniężne do wysokości uchwalonej przez Sejmik Bractwa.
3.  Członka zwyczajnego Bractwa można zawiesić w prawach członkowskich jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, aż do jego zakończenia.
4.  Członek zwyczajny może z własnej inicjatywy na piśmie zawiesić swoje członkostwo w Bractwie nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

                                                                                                       § 7.
1. Członkiem honorowym Bractwa może zostać każdy pełnoletni obywatel, który oddał znaczne usługi Rzeczypospolitej Polskiej lub Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Tucholi.
2. Może nim zostać także obywatel innego państwa na prawach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Rada Bractwa jednomyślną uchwałą, która winna być przedłożona do zatwierdzenia najbliższemu Sejmikowi Bractwa.
4. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz brania udziału w strzelaniach tradycyjnych. 
5.  Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich mogą jednak zasilać kasę Bractwa dobrowolnymi wpłatami.

                                                                                                         § 8.
1.  Członkiem wspierającym może zostać może zostać każdy pełnoletni obywatel, który wyraził pisemnie taką wolę, akceptuje cele i formy działalności Bractwa oraz zadeklarował systematyczne wsparcie finansowe w ustalonej wysokości.
2.  Przepis §7, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.  O nadaniu członkostwa wspierającego decyduje Rada Starszych stosowną uchwałą.
4.  Sejmik Bractwa ustali wysokość minimalnego wsparcia finansowego dla członków wspierających.
5.  Członkiem wspierającym mogą być również osoby prawne.
6.  Członkowi wspierającemu przysługują takie same prawa i obowiązki jak członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, brania udziału w strzelaniach tradycyjnych oraz zajmowania honorowych urzędów w Bractwie.

                                                                                                        § 9.
1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 

                                                                                                               § 10.
Członkostwo ustaje:
1.  poprzez dobrowolne wystąpienie;
2.  poprzez utratę obywatelstwa polskiego w przypadku członka czynnego;
3.     poprzez wykluczenie członka z Bractwa, które może nastąpić jeżeli członek:
a)     dopuścił się czynu hańbiącego;
b)     został ukarany za czyn hańbiący prawomocnym wyrokiem sądu;
c)      została mu udowodniona rozmyślna działalność na szkodę Bractwa;
d)     zwraca często na siebie uwagę publiczną będąc w stanie nietrzeźwym;
e)     zalega ze składkami lub innymi opłatami ustanowionymi przez władze Bractwa przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
f)       nie wykonuje poleceń przełożonych w Bractwie i nie stosuje się do obowiązków objętych statutem i regulaminami;
g)     dopuścił się przekroczenia regulaminu strzelniczego w celu uzyskania nagrody dla siebie lub innych;
4.  poprzez śmierć;
5.  poprzez utratę osobowości prawnej – w przypadku członka wspierającego.

Członek występujący lub wykluczony traci wszelkie prawa wobec Bractwa i nie może żądać zwrotu opłat złożonych na jego rzecz.

                                                                                                     § 11.
1.  O wykluczeniu lub zawieszeniu członka decyduje Rada Starszych większością 2/3 głosów.
2.  Członkowi wykluczonemu lub zawieszonemu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się poprzez Radę Starszych do Sądu Honorowego Bractwa w przeciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu lub zawieszeniu.

                                                                                                       § 12.
 1. Członek chcący wystąpić z Bractwa jest zobowiązany zawiadomić o   tym Radę Starszych na piśmie.
 2. Ewentualne zaległości wobec Bractwa mogą być dochodzone na  podstawie innych przepisów.
     

Władze Bractwa, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz zakres ich kompetencji.

                                                                                                               § 13.
Władze Bractwa stanowią:
a) Walne Zebranie członków - zwane dalej Sejmikiem Bractwa,
b) Zarząd – zwany dalej Radą Starszych,
c) Organ Kontroli Wewnętrznej – zwany dalej Komisją Rewizyjną,
d) Sąd Honorowy.

                                                                                                                §14.
1.  Sejmiki Bractwa dzielą się:
  a) roczne;
  b) nadzwyczajne;
2.  Roczny Sejmik Bractwa zwołuje Rada Starszych najpóźniej w terminie do końca października za pośrednictwem kurendy lub pisemnych zawiadomień poszczególnych członków z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej 14 dni przed terminem Sejmiku. 
3.  W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych braci, drugi Sejmik odbędzie się w pół godziny później, bez względu na liczbę obecnych a podjęte uchwały będą prawomocne.
4.  Sejmik Bractwa przyjmuje corocznie sprawozdanie finansowe w terminie przewidzianym odrębnymi przepisami.

                                                                                                               § 15.
1.  Nadzwyczajny Sejmik Bractwa zwołuje Rada w ten sam sposób:
a) na wniosek Rady Starszych,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Sądu Honorowego,
c) na wniosek piątej części liczby Braci.
 2. W wypadkach określonych w ust. 1 lit. "b" i "c" wniosek winien być  wystosowany do Rady Starszych na piśmie z podaniem powodu i   sprawy, która ma być rozpatrywana. Wniosek winien być należycie   uzasadniony.
3.  Sejmik Nadzwyczajny obraduje tylko na temat sprawy, z powodu której został zwołany.

                                                                                                              § 16.
1.  Wszystkim Sejmikom przewodniczy Starszy Bractwa lub w jego zastępstwie Podstarszy. 
2.  Podczas wyboru Rady Starszych, Starszy Bractwa oddaje przewodnictwo obrad wybranemu przez odnośne zgromadzenie bratu.

                                                                                                             § 17.
Do kompetencji Sejmiku Bractwa należy:
a) wybór Rady Starszych składającej się 5 - 7 osób. Mogą ją tworzyć:
  - Starszy Bractwa,
  - Podstarszy,
  - Kanclerz,
  - Podskarbi,
  - Strzelmistrz,
  - Komendant, 
  - Kwatermistrz;
b) wybór Komisji Rewizyjnej;
c) wybór członków Sądu Honorowego
d) wybór delegatów na Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej i na inne podobne  zgromadzenia;
e) udzielanie Radzie Starszych absolutorium;
f)  zatwierdzanie programów strzelania i uroczystości brackich;
g) ustalanie wysokości składek i zatwierdzanie sprawozdania   finansowego;
h) uchwalanie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i udzielanie pełnomocnictw dla Rady w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych i pożyczek;
i) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu i rozwiązania   Bractwa;
j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Honorowego;
k) powoływanie komisji dla przeprowadzania określonych celów.

                                                                                                                 § 18.
Wnioski braci dotyczące tematyki obrad Sejmiku Bractwa powinny być zgłaszane na piśmie przynajmniej na 8 dni przed posiedzeniem Sejmiku. Wnioski nagłe mogą być zgłaszane i rozpatrywane, jeżeli ich nagłość uzyska poparcie wszystkich obecnych braci.                                
   
                                                                                                                  § 19.
1.  Głosowania na wszystkich posiedzeniach Sejmiku Bractwa i Rady Starszych są jawne za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Starszych, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego, które są tajne.
2.  Wyboru Starszego Bractwa dokonuje się w pierwszej kolejności a następnie pozostałych członków Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego. Wyborów tych dokonuje się zwykłą większością głosów. 
3.  W razie równej ilości głosów głosowanie będzie powtórzone. Wyniki wyborów ogłasza prowadzący na tym samym Sejmiku.
4. Uchwały władz bractwa zapadają zwykłą większością głosów przy  obecności połowy członków danego organu jeśli statut nie stanowi inaczej.

                                                                                                                 § 20.
1. Wymienionych w § 17, lit. "a" członków Rady Starszych wybiera się na okres trzech lat. 
2. W razie śmierci lub ustąpienia któregokolwiek z członków Rady w czasie kadencji, przysługuje Radzie Starszych prawo dokooptowania innego członka do czasu najbliższego Sejmiku, jednak nie więcej niż 1/3 składu Rady Starszych wybranego na Sejmiku.

                                                                                                              § 21.
1. Rada Starszych zwana Radą, reprezentuje Bractwo na zewnątrz, tak wobec władz jak i osób trzecich.
2. Do kompetencji Rady Starszych należy:
a)  wykonywanie wszelkich uchwał Sejmików Rocznych i Nadzwyczajnych Bractwa, uchwał Sądu Honorowego a także załatwianie spraw bieżących,
b)  podejmowanie decyzji o przyjęciu w poczet członków Bractwa;
c)  realizowanie rocznego budżetu,
d)  proponowanie Sejmikowi wysokości składek,
e)  wydawanie regulaminów,
f)   administrowanie całym majątkiem Bractwa,
g)  bezpieczne przechowywanie klejnotów, insygniów, dokumentów, sztandaru i wszelkich przedmiotów wartościowych należących do Bractwa,
h)  czuwanie nad przestrzeganiem przepisów statutu i regulaminów,
i)   zatwierdzanie programów strzelania i uroczystości brackich.
3.  Rada załatwia powierzone jej obowiązki kolegialnie. Uchwały są ważne jeśli zapadają zwykłą większością głosów w obecności Starszego lub Podstarszego i Kanclerza. W razie równości głosów Starszemu przysługuje prawo decydowania.
4.  Członek Rady, który pomimo należytego zawiadomienia go o posiedzeniu, trzy razy bez wystarczającego usprawiedliwienia swej nieobecności nie zjawi się na posiedzeniu Rady może utracić swoje członkostwo w Radzie. 
5.  O utracie mandatu orzeka Rada Starszych po zasięgnięciu opinii Sądu Honorowego.

                                                                                                               § 22.
Starszy Bractwa sprawuje najważniejszy urząd w Bractwie, kieruje pracami Rady Starszych oraz zwołuje jej posiedzenia.

                                                                                                               § 23.
1.  Podstarszy zastępuje Starszego Bractwa we wszystkich czynnościach w czasie jego nieobecności.
2.  Podstarszy odpowiada za organizację imprez brackich oraz administruje majątkiem Bractwa na zasadach określonych przez Radę.

                                                                                                               § 24.
1.  Kanclerz Bractwa prowadzi protokoły wszystkich posiedzeń, załatwia korespondencję i troszczy się o sprawną administrację wewnątrz Bractwa.
 2. Kanclerz jest odpowiedzialny za prowadzenie aktualnego spisu członków Bractwa.

                                                                                                               § 25.
1.  Podskarbi jest obowiązany prowadzić prawidłowo księgowość i kasę Bractwa oraz wykonywania swoich czynności zgodnie z instrukcją kasową. 
 2. Podskarbi obowiązany jest przedkładać co kwartał na posiedzeniu Rady zestawienie rachunkowe, wykazujące stan kasy Bractwa.

                                                                                                                § 26.
1.  Strzelmistrz Bractwa jest odpowiedzialny za organizację i sprawne prowadzenie strzelań brackich.
2.  Strzelmistrz zarządza mieniem Bractwa służącym jego działalności strzeleckiej.

                                                                                                                § 27.
1.  Komisja Rewizyjna Bractwa składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
2.  Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres trzech lat.
3.  Komisja Rewizyjna bada księgowość i kasę Bractwa przynajmniej raz w roku i to przed Sejmikiem Rocznym. Przysługuje jej także prawo do przeprowadzania rewizji więcej razy w roku według własnego uznania. 
4.  Z każdorazowej rewizji Komisja sporządza protokół, który przedkłada Radzie względnie Sejmikowi wnosząc jednocześnie o udzielenie lub odmówienie absolutorium Radzie Starszych.
 5. W razie śmierci lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji przysługuje jej prawo dokooptowania innego członka  Bractwa nie więcej niż 1/3 składu Komisji wybranej na Sejmiku.
6. Członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady lecz tylko z głosem doradczym.

                                                                                                                § 28.
Wszelkie inne komisje Bractwa wybrane dla poszczególnych celów przez Sejmik lub mianowane przez Radę urzędują w myśl ustalonego dla nich regulaminu lub udzielonego im przez Radę Starszych zlecenia.

Sąd Honorowy Bractwa.

                                                                                                               § 29.
 1. Sąd Honorowy składa się z trzech braci, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i protokolanta.
 2. Członków Sądu Honorowego wybiera się na okres trzech lat. Członkowie ustępujący mogą być ponownie wybrani.
 3. Sąd Honorowy powołany jest do załatwiania spraw wynikających w obrębie Bractwa.
 4. Sąd Honorowy rozpatruje odwołania dotyczące wykluczenia  członków Bractwa a także wydaje inne zlecone opinie.

Król Kurkowy

                                                                                                               § 30.
1.  Temu z braci, który w corocznym tradycyjnym strzelaniu królewskim okaże się najlepszym przysługuje tytuł Króla Kurkowego.
2.  Jego imię i nazwisko zostaje wypisane na łańcuchu królewskim oraz wpisane do pamiątkowej księgi.
3.  Król Kurkowy jest najzaszczytniejszym tytułem w Bractwie a wszyscy bracia winni oddawać aktualnemu królowi należyty szacunek.
4.  Każdorazowy Król Kurkowy Bractwa uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Rady Starszych z głosem doradczym.
5.  Król Kurkowy jest odpowiedzialny za życie towarzyskie w Bractwie.
6.  Król Kurkowy jest zwolniony w okresie swojego panowania z opłacania składek członkowskich.

Sposób reprezentowania Bractwa na zewnątrz.
   
                                                                                                               § 31.
1. Reprezentacja ceremonialna.
Pod względem ceremonialnym reprezentuje Bractwo na zewnątrz   mianowicie wobec władz i osób trzecich - Starszy lub Podstarszy i każdorazowy Król Kurkowy.
2. Zastępstwo prawne.
Dla ważności pism, oświadczeń woli, pełnomocnictw i dokumentów  w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i innych spraw  Bractwa wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków   Rady: 
  - Starszego lub Podstarszego 
  - i innego członka Rady Starszych.

Składki, opłaty i majątek Bractwa.

                                                                                                               § 32.
 1. Wysokość składek członkowskich w tym składki wstępnej oraz  innych składek ustala Sejmik Roczny Bractwa raz w roku na swoim posiedzeniu, po rozpatrzeniu propozycji Rady Starszych w tym względzie.
 2. Zasady wpłacania składek ustala Rada Starszych w specjalnej  uchwale.

                                                                                                               § 33.
 1. Na majątek Bractwa składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  2. Majątek Bractwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów majątku Bractwa oraz ofiarności publicznej a także z działalności gospodarczej i odsetek.

§ 34

 Bractwo prowadzi działność gospodarczą w zakresie:

47.89.Z sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach;

47.91.Z sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;

47.99.Z pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

55.20.Z prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

55.90.Z prowadzenia pozostałego zakwaterowania;

56.10.B prowadzenia ruchomych placówek gastronomicznych;

58.19.2 wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

73.12.A pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

73.12.B pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

73.12.C pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

73.12.D pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

79.11.B działalności pośredników turystycznych;

79.90.C pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.59.B pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane ;

93.29.Z pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej;

96.09.Z pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej.


Zasady dokonywania zmian statutu.

                                                                                                                § 35.
1. Zmiana statutu może być ustanowiona większością 2/3 głosów braci obecnych na posiedzeniu Sejmiku Bractwa, przy frekwencji wynoszącej co najmniej połowę ogólnej liczby członków Bractwa. 
2. Wniosek o zmianę statutu winien wpłynąć do Rady Starszych co najmniej na cztery tygodnie przed Sejmikiem, aby ewentualne zmiany mogły być dostatecznie opracowane.

Rozwiązanie Bractwa.

                                                                                                                § 36.
Bractwo może się rozwiązać jedynie na podstawie uchwały Sejmiku Bractwa większością co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Sejmik decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu komisji likwidacyjnej.

Postanowienia natury technicznej i ceremonialnej.

                                                                                                               § 37.
Przepisy odnośnie ćwiczeń w strzelaniu, strzelań tradycyjnych, proklamacji Króla Kurkowego oraz służby wewnętrznej przy publicznych wystąpieniach, pochodach a także działalności i kompetencji Króla Kurkowego będą zawarte w osobnych regulaminach.


 

 

Medal